Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1:  Tiếp cận tư tưởng phật giáo trong quản trị kinh doanh
Chuyên đề 2: Phát triển năng lực toàn diện của giám đốc doanh nghiệp
Chuyên đề 3: Nhân sinh quan dành cho lãnh đạo
Chuyên đề 4: Giao tế & nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân
Chuyên đề 5: Tiếp cận tính quốc tế hóa trong quản trị nguồn nhân lực
Chuyên đề 6: Quản trị truyền thông & tương tác xã hội
Chuyên đề 7: Tái cấu trúc Doanh Nghiệp & thúc đẩy hội nhập
Chuyên đề 8:  Case study về Marketing quốc tế - Những bài học ứng dụng
Chuyên đề 9:  Lãnh đạo trong thế giới mở
Chuyên đề 10:  Tài chính dành cho Giám đốc
Chuyên đề 11:  M&A – Mua bán, sáp nhập
Chuyên đề 12: Quản trị sản xuất
Chuyên đề 13: Quản trị chiến lược phát triển của công ty
Chuyên đề 14: Nghệ thuật thương thuyết dành cho Doanh Nhân
Chuyên đề 15: Cách mạng công nghệ 4.0 - Ứng dụng vào Doanh nghiệp
Chuyên đề 16: Thách thức & cơ hội cho Doanh nghiệp Việt Nam hậu WTO
Chuyên đề 17:  Phát triển lợi thế Doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu
Chuyên đề 18:  Chiến lược Doanh nghiệp Việt Nam cho thị trường ASEAN
Chuyên đề 19:  Lễ tốt nghiệp & trao chứng nhận

CEOTD - GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN 

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc);
•  Những người đang là lãnh đạo của các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn kinh tế, công ty MẸ-CON...
•  Hoặc những người mong muốn doanh nghiệp của mình phát triến theo mô hình tập đoàn kinh tế, công ty MẸ-CON.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:
• Hiểu được toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam
• Hiểu được Doanh nghiệp toàn cầu và Kinh doanh toàn cầu
• Hiểu được mô hình phát triển Doanh nghiệp theo tập đoàn kinh tế
• Giúp cho Doanh nghiệp của học viên Phát triến BỀN VỮNG

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1:  Bàn về sự học 
Chuyên đề 2: CEO - Nghề & nghiệp
Chuyên đề 3: Phương pháp phát triển khả năng Lãnh đạo
Chuyên đề 4: Chiến lược Công ty
Chuyên đề 5: Xây dựng hệ thống Quản lý Công ty
Chuyên đề 6: Xây dựng Văn hóa Công ty
Chuyên đề 7: Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo
Chuyên đề 8:  Quản trị Marketing
Chuyên đề 9:  Quản trị Tài chính và đầu tư dành cho Lãnh đạo
Chuyên đề 10:  Xây dựng thương hiệu cá nhân & tổ chức
Chuyên đề 11: Chiến lược cạnh tranh
Chuyên đề 12: Hội thảo & Chuyên đề (Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với Doanh nhân, chuyên gia hàng đầu trong nước và Quốc tế)
Chuyên đề 13: Hội thảo kinh tế & kinh doanh
Chuyên đề 14: “Lễ tôn vinh sự học của Doanh Nhân” & Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
•  Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
•  Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
•  Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp - một “nhà lãnh đạo doanh nghiệp” trong tương lai.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
• Cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO - lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị.
• Những tư duy, nhận thức và kiến thức trong chương trình đào tạo đặc biệt này cùng với năng lực & phẩm chất, tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo, quản trị và sự trải nghiệm đường đời của bản thân sẽ giúp người học trở thành một CEO chuyên nghiệp.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1:  Chân dung Giám đốc tài chính
Chuyên đề 2: Tổ chức tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3: Kế toán tài chính
Chuyên đề 4: Kế toán quản trị
Chuyên đề 5: Thuế và các chính sách Thuế
Chuyên đề 6: Luật tài chính
Chuyên đề 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 8: Giá trị thời gian của tiền
Chuyên đề 9: Quản trị dòng tiền
Chuyên đề 10: Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)
Chuyên đề 11:  Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
Chuyên đề 12: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức
Chuyên đề 13: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp
Chuyên đề 14: Chuyên đề hội thảo
Chuyên đề 15: Hội thảo kinh tế & kinh doanh
Chuyên đề 16: Tổng kết & Trao "Chứng Chỉ Tốt Nghiệp"

CFO- GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

• Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
• Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
• Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
• Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
• Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:
•  Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
•  Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
•  Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Chân dung của một CHRO
Chuyên đề 2: Chiến lược nguồn nhân lực
Chuyên đề 3: Tổ chức bộ phận nhân sự
Chuyên đề 4: Tuyển dụng và bổ dụng
Chuyên đề 5: Đánh giá nhân sự
Chuyên đề 6: Đào tạo và phát triển
Chuyên đề 7: Văn hoá doanh nghiệp
Chuyên đề 8:  Lương và Chế độ đãi ngộ
Chuyên đề 9: Pháp luật Lao động
Chuyên đề 10: Chuyên đề hội thảo
Chuyên đề 11:  Hội thảo kinh tế & Kinh Doanh
Chuyên đề 12: Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp”

CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

 • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;

• Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:
• Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
• Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Chân dung của một CCO chuyên nghiệp
Chuyên đề 2: Chiến lược Kinh doanh
Chuyên đề 3: Xây dựng bộ phận kinh doanh
Chuyên đề 4: Marketing dành cho CCO
Chuyên đề 5:  Quản lý hệ thống phân phối (HTPP)
Chuyên đề 6. Chăm sóc khách hàng & dịch vụ hậu mãi
Chuyên đề 7: Dự báo thị trường và Kế hoạch bán hàng 
Chuyên đề 8: Quản lý hoạt động Hỗ trợ Thương mại
Chuyên đề 9:  Quản lý con người và Phát triển đội ngũ
Chuyên đề 10: Huấn luyện & đào tạo bán hàng
Chuyên đề 11:  Chuyên đề hội thảo
Chuyên đề 12: Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh
Chuyên đề 13:  Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Đối tượng tham gia 

• Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc kinh doanh trong tương lai.
• Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp
• Giám đốc kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp;
• Cấp Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Mục tiêu chương trình 

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:

• Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của bộ phận kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.
• Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại.
• Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ mà "thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những điều đó cho xã hội”
 • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới.
Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc kinh doanh ngày nay.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Chân dung CMO
Chuyên đề 2:  Quản trị Marketing
Chuyên đề 3: Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Marketing trong doanh nghiệp
Chuyên đề 4:  Chiến lược Marketing
Chuyên đề 5:  Chính sách Marketing; Xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu
Chuyên đề 6. Nghiên cứu và phân tích thị trường
Chuyên đề 7: Quản lý hoạt động Hỗ trợ Thương mại
Chuyên đề 8: Quảng cáo và PR
Chuyên đề 9:  Quản lý đội ngũ
Chuyên đề 10: Quản trị và Phát triển kênh phân phối
Chuyên đề 11: Chuyên đề hội thảo
Chuyên đề 12: Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh
Chuyên đề 13:  Lễ trao “Chứng chỉ Tốt nghiệp”

CMO - GIÁM ĐỐC MARKETING 

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Đối tượng tham gia 

• Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
• Những người đang là Giám đốc Marketing.
• Trưởng phòng Marketing, Giám đốc thương hiệu, nhãn hiệu, chuyên viên về Marketing hay chuyên viên về thương hiệu và nhãn hiệu ... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về Marketing và quản trị Marketing nhằm trở thành một Giám đốc Marketing chuyên nghiệp.

Mục tiêu chương trình 

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Marketing trong thời đại ngày nay.
Hiểu được những xu hướng mới và quan trọng nhất về Marketing của Việt Nam và Thế giới.
Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CMO trong thời đại ngày nay cần phải có như: Hoạch định chiến lược Marketing; Tổ chức và hoạt động của phòng Marketing; Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; Quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến Marketing cũng như quản trị Marketing của doanh nghiệp.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Chân dung Giám đốc sản xuất
Chuyên đề 2: Tổ chức phân xưởng & nhà máy
Chuyên đề 3: Chiến lược & kế hoạch sản xuất
Chuyên đề 4: Quản trị chuỗi cung ứng
Chuyên đề 5: Quản lý sản xuất & kiểm soát chi phí
Chuyên đề 6. Một số mô hình quản lý sản xuất tiên tiến
Chuyên đề 7: Các kỹ năng làm việc hiệu quả
Chuyên đề 8: Tham quan kiến tập nhà máy sản xuất của học viên
Chuyên đề 9: Hội thảo kinh tế & Kinh Doanh
Chuyên đề 10: Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Đối tượng tham gia 

• Những người đang là Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng; Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về sản xuất và quản trị sản xuất nhằm trở thành một Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp;
• Những người đang là chuyên viên, chuyền trưởng, đội trưởng,… những người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất đang có hoài vọng trở thành Giám đốc Sản xuất của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình 

•  Khóa học sẽ giúp bạn nắm được giải pháp lập kế hoạch & tổ chức sản xuất trong Doanh nghiệp.
•  Nâng cao kỹ năng về quản trị sản xuất & tác nghiệp với các dây chuyền hoạt động của nhà máy.
• Quy trình điều hành & quản lý các bộ phận: PGĐ nhà máy, Quản đốc, Tổ trưởng, tổ phó & các bộ phận trực thuộc hệ thống quản lý

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Nhà quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công (Bạn là ai - bạn đi về đâu)
Chuyên đề 2: Duy trì một cửa hàng hay phát triển chuỗi cửa hàng (Tư duy chiến lược của bạn)
Chuyên đề 3: 6 yếu tố quyết định doanh số cửa hàng bán lẻ (Cửa hàng của bạn là gì)
Chuyên đề 4: Điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng ngày (Bạn điều hành như thế nào)
Chuyên đề 5: Gia tăng khách hàng mới dành cho chuỗi cửa hàng (Bạn ngồi đợi hay chủ động)
Chuyên đề 6. Gia tăng số lượng bill và giá trị bill của khách hàng (Nhân viên của bạn làm gì)
Chuyên đề 7: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng bán lẻ (Cửa hàng bạn có khác biệt)
Chuyên đề 8: Bản đồ trải nghiệm khách hàng và gia tăng khách hàng trung thành (Bạn có hiểu
 trải nghiệm của khách hàng
)
Chuyên đề 9: Xây dựng đội ngũ nhân viên bán lẻ (Tuyển có kinh nghiệm hay tự đào tạo)
Chuyên đề 10: Phát triển đội ngũ quản lý chuỗi cửa hàng (Bạn đối mặt với sự thay đổi)

GIÁM ĐỐC CHUỖI BÁN LẺ

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Mục tiêu chương trình 

• Nhận biết được năng lực bản thân, kỹ năng tư duy của mình còn thiếu gì so với yêu cầu công việc được giao.
• Nhận biết được sức khoẻ của chuỗi bán lẻ của mình. Cần làm gì để phát triển chuỗi. 
• Biết được các yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu một cửa hàng, một chuỗi . Từ đó lập được kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm.
• Điều hành chuỗi hàng ngày dựa trên các chỉ số được tính toán từ phần mềm bán lẻ. Không dựa trên suy nghĩ chủ quan cá nhân.
• Biết các bước gia tăng khách hàng mới cho cửa hàng. Lập kế hoạch gia tăng khách hàng mới hiệu quả.
• Điều hành được nhân viên – đưa ra được công thức tăng số lượng sản phẩm/ bill và giá trị bill.
• Nâng cao trải nghiệm khách hàng, sự hài lòng và gia tăng khách hàng trung thành với chuỗi bán lẻ.
• Có phương pháp tuyển dụng và đào tạo đội ngũ, đảm bảo đội ngũ nhân viên thực thi được các yêu cầu từ quản lý.
• Giữ chân được nhân lực giỏi, phát triển lên các vị trí quản lý cửa hàng, quản lý vùng.
• Thực thi được chiến lược cấp trên giao, bao quát được công việc của chuỗi nhưng vẫn điều hành được các công việc cụ thể của từng cửa hàng.

Đối tượng tham gia 

• Giám đốc chuỗi bán lẻ, đây là đối tượng phù hợp nhất.
• Quản lý một cửa hàng – store manager, học để phát triển nghề nghiệp – sau này quản lý 3-5 cửa hàng.
• Chủ một cửa hàng – hiện tại chỉ có một cửa hàng, tương lai muốn phát triển thành một chuỗi.
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi trên 20 cửa hàng, thường mỗi quản lý vùng phụ trách 10 cửa hàng.
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Chiến lược kinh doanh & chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp (Bạn đã có chiến lược chưa )
Chuyên đề 2: Mô hình kinh doanh và chiến lược tiếp cận thị trường (Công thức tạo ra thị trường)
Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả kênh tiếp cận thị trường hiện tại (Đánh giá và giải pháp)
Chuyên đề 4: Chiến lược giữ chân thị trường hiện tại - khách hàng hiện hữu (Thị trường hiện tại của bạn)
Chuyên đề 5: Xây dựng kênh tiếp cận thị trường mới - tiếp cận khách hàng mới  (Thị trường
tương lai của bạn)

Chuyên đề 6. Kênh truyền thống: quản lý và phát triển (Cánh tay nối dài của bạn)
Chuyên đề 7: Kênh hiện đại của doanh nghiệp: xây dựng và cải tiến (Kênh của bạn thời 4.0)
Chuyên đề 8: Quản lý hàng hóa trong chiến lược tiếp cận thị trường (Logistics của bạn và kênh)
Chuyên đề 9: Quản lý dòng tiền - công nợ trong kênh (Cash flow của bạn và kênh)
Chuyên đề 10: Sự thay đổi & điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường (Dẫn dắt hay chấp nhận)

GIÁM ĐỐC KÊNH PHÂN PHỐI

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Đối tượng tham gia 

• Giám đốc kênh của doanh nghiệp, đây là đối tượng phù hợp nhất.
• CEO – chủ doanh nghiệp nhỏ – trực tiếp phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
• Giám đốc Kinh doanh – thường là phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
• Giám đốc Marketing – thường là phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
• Trưởng phòng kinh doanh.

Mục tiêu chương trình 

• Xây dựng được chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp với chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh từ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
• Đánh giá được hiệu quả của hệ thống kênh phân phối hiện tại của doanh nghiệp. Đưa ra được giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối hiện tại.
• Xây dựng được kênh phân phối mới phù hợp với thị trường giai đoạn 4.0. Hệ thống kênh phân phối mới tiếp cận được thị trường mới, nhóm khách hàng mục tiêu mới.
• Kết hợp với hệ thống kênh của doanh nghiệp, thực hiện chiến lược giữ chân khách hàng trung thành – quản trị được các mối quan hệ với khách hàng lớn.
• Nâng cao khả năng đàm phán, lựa chọn, đánh giá hệ thống kênh phân phối truyền thống. 
• Triển khai được hệ thống kênh phân phối hiện đại – kênh telesales, kênh online. Triển khai việc quản lý thông tin, xúc tiến và hậu cần có hiệu quả.
• Thiết lập được tồn kho tối ưu, phương án vận chuyển hàng hoá hiệu quả. Giảm chi phí vận hành kênh.
• Quản lý được dòng tiền, công nợ và đàm phán thu nợ hiệu quả.
• Thay đổi được mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.
• Dẫn dắt được hệ thống phân phối thay đổi cho phù hợp với chiến lược mới, thị trường mới và sản phẩm mới của doanh nghiệp.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện
Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc
Chuyên đề 3: Tạo động lực cho nhân viên
Chuyên đề 4:  Huấn luyện, kèm cặp nhân viên
Chuyên đề 5: Kỹ năng giao việc ủy quyền
Chuyên đề 6.  Giải quyết vấn đề & ra quyết định

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Đối tượng tham gia 

• Khóa học được thiết kế cho các cấp Giám đốc chi nhánh, Trưởng Bộ phận, trưởng phó phòng ban, cấp giám sát, quản lý, tổ trưởng, quản đốc hoặc các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

Mục tiêu chương trình 

• Thừa nhận, thích nghi và chủ động giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý & lãnh đạo;
• Thực hiện các bước hoạch định công việc và ủy thác công việc hiệu quả;
• Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;
• Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả;
• Huấn luyện, hướng dẫn trên công việc và đánh giá kết quả công việc của nhân viên;
• Xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các sự cố hoặc mâu thuẫn, khó khăn trong công việc;
• Biết cách xây dựng đội ngũ nhân viên và dẫn dắt đội hoàn thành mục tiêu chung.
• Lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý của bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Nội dung chuyên đề
Chuyên đề 1: Quản lý kinh doanh và Phương  pháp lập kế hoạch hiệu quả
Chuyên đề 2: Thiết lập mục tiêu kinh doanh và lựa chọn cách làm tốt nhất
Chuyên đề 3: Triển khai công việc cho bản thân và với nhân viên hiệu quả
Chuyên đề 4:  Quy trình giám sát kinh doanh đạt hiệu quả cao 
Chuyên đề 5: Đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác phân phối và khách hàng lớn
Chuyên đề 6.  Xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả
Chuyên đề 7: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp 
Chuyên đề 8: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ kinh doanh
Chuyên đề 9:  Đánh giá hiệu quả đội ngũ nhân viên
Chuyên đề 10. Lãnh đạo đội ngũ, đặt ra mục tiêu, tầm nhìn mới

Trưởng phòng kinh doanh

ĐĂNG KÝ NGAY

Một số hình ảnh lớp học tại HN và HCM

Đối tượng tham gia 

• Trưởng phòng kinh doanh , đây là đối tượng phù hợp nhất
• Giám đốc kinh doanh – phụ trách trực tiếp nhân viên bán hàng
• Phó TGĐ phụ trách kinh doanh – phụ trách trực tiếp nhân viên bán hàng
• CEO – chủ doanh nghiệp nhỏ, phụ trách trực tiếp phòng kinh doanh
• Quản lý kinh doanh – Acount Manager – bán hàng doanh nghiệp B2B Mục tiêu chương trình 

• Trả lời được câu hỏi nhân viên bán hàng cần làm gì, trưởng phòng kinh doanh cần làm gì để tăng doanh số.
• Thiết lập, phân bổ được mục tiêu từ Ban giám đốc giao hàng năm, quý, tháng xuống cho đội ngũ kinh doanh của mình . Đảm bảo đội ngũ “đồng chí hướng”.
• Đưa ra được các giải pháp tối ưu để đạt được mục tiêu đặt ra hàng tháng, quý. Giúp đội ngũ đạt doanh số, đạt được quỹ lương tối đa hàng tháng
• Có được “phương pháp” triển khai được công việc hàng ngày, tuần, tháng cho đội ngũ nhân viên thực thi hiệu quả. Tránh “ trống đánh xuôi – kèn thổi ngược”.
• Được trang bị “FORM mẫu“ để giám sát đội ngũ làm việc, tránh tình trạng làm việc chống đối của nhân viên bán hàng.
• Biết chính xác cần làm gì để xây dựng được tổ chức “đội ngũ” phòng kinh doanh vững mạnh. Thực hành xây dựng bộ phận kinh doanh.
• Phối hợp với phòng nhân sự thực hiện tuyển dụng và đào tạo được “nhân viên phù hợp” với công việc mà trưởng phòng kinh doanh muốn họ làm
• Tạo động lực, truyền lửa cho đội ngũ nhân viên kinh doanh vượt qua các khó khăn, trở ngại từ thị trường để đạt mục tiêu doanh số, thu hồi công nợ.
• Đánh giá hiệu quả được từng nhân viên, liên kết đánh giá KPI với cơ cấu lương, thưởng.
• Lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ, gây ảnh hưởng được các nhóm nhân viên bán hàng khác nhau. Tập hợp được lực lượng nhân viên ”đa dạng - khác biệt” vì mục tiêu chung.

LỢI ÍCH GIA TĂNG DÀNH CHO HỌC VIÊN

 Được sử dụng miễn phí thư viện doanh nhân gồm 12.000 đầu sách về quản trị doanh nghiệp kinh điển, sử dụng hệ thống phòng học tiêu chuẩn quốc tế.

Được tham dự các hội thảo kinh tế vĩ mô với những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam

Được giao lưu, học hỏi, trao đổi, hợp tác cùng hơn 3.000 thành viên trong Cộng đồng doanh nhân PTI, với các chương trình kiến tập, học tập trong nước và quốc tế: Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản

Kết thúc khóa học, học viên sẽ tham gia buổi lễ Tổng kết - Tôn vinh sự học và Trao chứng nhận tốt nghiệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC 

Tại lớp học PTI, học viên là trung tâm, giảng viên cùng học viên giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.  

Đội ngũ chuyên gia là tài sản quý giá của PTI

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

ĐĂNG KÝ NGAY

12

Năm phát triển

115.000

Học viên Tốt nghiệp

4000

Đối tác trực tiếp

2000

Chương trình đã tổ chức

ẤN TƯỢNG TỪ PTI

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Giám đốc nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Dabaco

PTI đã tạo ra sân chơi cho các doanh nghiệp là nơi kết nối những thành công tạo ra những liên kết mới giúp cho các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội trong tìm kiếm đối tác để kinh doanh hợp tác sẵn sàng cho cuộc chơi mới ra biển lớn.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN 

Sự hài lòng của học viên là động lực để PTI hoàn thiện mỗi ngày

NGUYỄN THỊ LIỄU
Giám đốc Công ty TNHH Đông Hồ

Khi tiếp cận với PTI, tôi thấy có một điều rất tuyệt vời đó là luôn luôn có những chuyên gia giỏi, cập nhật những thông tin mới nhất, hay nhất truyền bá lại cho các doanh nhân. 

TRẦN ANH VIỆT

Giám đốc Sacombank chi nhánh Thủ đô

PTI đã cập nhật cho tôi nhiều kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp. Vượt lên trên tất cả, PTI đã giúp mỗi học viên nhìn nhận lại chính mình một cách rõ ràng hơn.

LỄ TÔN VINH SỰ HỌC DOANH NHÂN 

Lễ tổng kết và trao chứng nhận được PTI tổ chức 2 lần
trong năm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI

Nhanh Tay Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Nhận Nhiều Ưu Đãi

ĐĂNG KÝ NGAY

Trụ sở TP.HCM: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Trụ sở TP.Hà Nội: Tầng 14, Tháp B, Toàn nhà Sông Đà, Lô HH4, KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, Phạm Hùng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0983 103 536

Email: pti.hongvan05@gmail.com

ĐỪNG BỎ LỠ NẾU BẠN MUỐN
TRỞ THÀNH 1 CEO CHUYÊN NGHIỆP 

ĐĂNG KÝ NGAY

Tặng ngay học bổng lên tới 8.000.000 VNĐ khi đăng kí học. 

Nhập thông tin của bạn tại đây